ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อสรรหา คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561