ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง รายชื่อมีผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561