ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ขายทอดตลาด

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน  พ.ศ. 2561