ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

     

  เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

      ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

                                                          

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564