ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

     

  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

      ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

                                                          

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564