ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

     

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา

                 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  5  กรกฎาคม พ.ศ. 2564