ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

     

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

                 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  29  มิถุนายน พ.ศ. 2564