ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

     

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

 

     เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหา คัดเลือก เป็นพนักงานราชการทั่วไป                

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  2  กันยายน พ.ศ. 2563