ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

     

 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

 

                 

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  28  กันยายน พ.ศ. 2563