ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

                

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563