IMG 5694

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 เป็นประธานการประชุม ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมท้าว     สุรนารี สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต3 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย     ผู้แทนจากกองสารวัตรและกักกัน,ผู้แทนจากสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์, ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฯ, ส่วนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศข.3 ,   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3