IMG 3581                         

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 โดยการนำของ น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มีการเคารพธงชาติ ปศุสัตว์เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริต จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้ ผู้บริหารสำนักงาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 3 มอบบันทึกข้อตกลงฯ แก่ส่วน/ฝ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติ และบุคลากรทุกคนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ "ไม่ทนต่อการทุจริต"

  

         

IMG E4420                         

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ครู ก.) โดยมี น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานในพิธีการเปิด-ปิดการฝึกอบรมฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2564  ณ สวนป่ารีสอร์ท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นวิทยากรให้กับเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้งที่เป็นศูนย์หลักหรือศูนย์เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รายละเอียดการอบรม มีดังนี้
- เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์
- สุขศาสตร์เนื้อสัตว์
- บรรจุภัณฑ์และการตลาด
- ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภ้ณฑ์ปศุสัตว์ ได้แก่ หมูสวรรค์, ไก่เสียบไม้, หมูแดง, หมูแดดเดียว, ไส้กรอกอีสาน และ Jerky หมู

  

         

IMG E2386                         

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วย น.สพ.สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย , นายกังวาน จึงธีรพาณิช นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ , นายดิถี ประเสริฐสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ , นายอนุรักษ์ ตระการรังสี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวภาวนา ทศพิทักษ์กุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประชุมติดตามการใช้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ลดความสูญเสียของโรคปากและเท้าเปื่อยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ

  

         

IMG 1718                         

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3  ร่วมกับนายวชิระ เสือบัว ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครราชสีมา และนายสมเกียรติ์ สุขสิงห์ ปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย ได้ออกมาตรวจสอบติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับโรงครัวพระราชทาน ประกอบด้วย ไข่ไก่ จำนวน 70 แผง เนื้อไก่สด จำนวน 100 กิโลกรัม เครื่องในไก่ จำนวน 30 กิโลกรัม พร้อมกับได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย บ้านนาแค ตำบลเมืองปัก โดยมอบข้าวกล่องน้ำดื่ม จำนวน 200 กล่อง และเข้าไปมอบหญ้าแห้งให้กับเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 10 ฟ่อน สร้างความดีใจให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย และเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์

  

         

IMG 2479                         

สรุปการปฏิบัติงานของหน่วย HHU ปากช่อง สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม ถึง 11 พฤศจิกายน 2563งานบริการสุขภาพ
- งานอายุรกรรม และศัลยกรรม ชนิดสัตว์: โคนม แพะ แกะ และสุนัข
- งานตรวจสุขภาพทดสอบโรค และทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม
- สอบสวน เก็บตัวอย่าง และรักษา ฟาร์มโคนม เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยงานประชุมติดตามงาน และหารือในประเด็นความร่วมมือของการปฏิบัติงาน
- ประชุมติดตามงาน HHU ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
- หารือร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ด่านกักกันสัตว์ นครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์โคนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สุกร
- แนะนำการจัดการสุขภาพสัตว์ และหารือในประเด็นความร่วมมือกับ ทัณฑสถานเกษตรกรรม เขาพริก กรมราชทัณฑ์
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์โคนม ปากช่อง เพื่อวางแผนฟื้นฟูกิจกรรมโคทดแทนของสหกรณ์
- เยี่ยมศูนย์รับน้ำนมดิบในพื้นที่ อ.ปากช่อง เพื่อติดตามการกระจายวัคซีน และแนะนำการสร้างระบบการดูแลสุขภาพโคนมให้กับสมาชิกของศูนย์รับนมกิจกรรมอื่นๆ
- กิจกรรมเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
- ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้น จ.นครราชสีมา