17030

วันที่ 22 มกราคม 2563 น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 ณ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายจำลอง ผูกดวง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์เป็นวิทยากร มีเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรผู้นำร่วมฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 110 คน

         

254873

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วยนายบุญเลิศ  นามบัณฑิต ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา ที่บ้านสระทอง หมู่ 7 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

         

IMG 2453 1

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วย น.สพ.เทอดศักดิ์ ดีเสมอ  ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่กรมปศุสัตว์ ซึ่งออกให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้จัดส่งนายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่และหน่วย HHU ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 เข้าร่วมปฏิบัติงานจำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
          1. ตรวจสุขภาพ ถ่ายพยาธิ และฉีดยาบำรุงสุขภาพให้กับโค กระบือ
          2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว
          3. มอบอาหารสำหรับสุนัข แมว
          4. มอบหญ้าแห้งและแร่ธาตุพร้อมเวชภัณฑ์สำหรับโค กระบือ
          5. มอบเนื้อสุกรสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
          6.ให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์

         

IMG 27

นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา "สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และการประกันสังคม" ภายใต้ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิทยากรผู้บรรยาย หัวข้อ "ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้แก่ นายบุญเลิศ  นามบัณฑิต ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง และ หัวข้อ " ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม" ได้แก่ คุณจีราวรรณ รินทะรึก ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะ จากหน่วยงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยมีบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา