IMG E6294                        

10 เมษายน 2563 น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มอบนโยบายและแนวทางในการควบคุม ป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(AHS) ที่พบการระบาดในพื้นที่อำเภอปากช่อง ให้กับกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง เจ้าหน้าที่หน่วย HHU ที่ต้องลงปฏิบัติหน้าที่ทั้งการสอบสวนโรค การให้คำแนะนำ การควบคุมป้องกันโรค ให้โรคสงบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งได้เข้าติดตามการสอบสวนโรคในพื้นที่อำเภอปากช่องด้วย

         

IMG E6318

แถลงสถานการณ์ความก้าวหน้ามาตรการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness : ASH) โดย น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์
https://www.youtube.com/watch?v=Yy_ymsctXjc

        

IMG 5590

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  จัดประชุมจัดทำยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีผู้เข้าประชุมจาก 36 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 55 คน ในการประชุมมีการนำเสนอความก้าวหน้ายุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ-แกะ สัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง) และโคนม

         

IMG 5623

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต3 ได้ออกติดตามประเมินผลกิจกรรม 5 ส ปี พ.ศ.2563 หน่วยงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต3  ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์, ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ , สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพช้างแห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ซึ่งทุกหน่วยงานต่างให้ความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานตามมาตรฐานการจัดพื้นที่กรมปศุสัตว์อย่างดี

         

IMG 5676

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต3 ได้ออกติดตามประเมินผลกิจกรรม 5 ส ปี2563 หน่วยงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต3  ได้แก่ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์,ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ซึ่งทุกหน่วยงานในความสำคัญและร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานตามมาตรฐานการจัดพื้นที่กรมปศุสัตว์เป็นอย่างดี