82968                         

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองผลงานระดับเขต โครงการ Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2563 โดยประธาน ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ คณะทำงาน นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นายพิจารณ์ บุตราช ผู้แทน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 และนายสัตวแพทย์เทอดศักดิ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมพิจารณาผลงานการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด   จำนวน 10 แห่ง แบ่งเป็นระดับเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ระดับ อบต. จำนวน 6 แห่ง และคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับเขตส่งคัดเลือกในระดับประเทศ ทั้งนี้ คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองผลงานระดับเขตจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในลำดับต่อไป

         

IMG 7210                        

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 และคณะ ออกตรวจเยี่ยมตลาดนัคค้าสัตว์ โค - กระบือ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ และเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าของตลาดนัดโค - กระบือ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการดำเนินการได้มีการจัดจุดคัดกรอง และจัดระเบียบ การเข้า- ออก ในตลาดนัดโค-กระบือ อ.วารินชำราบ จ.ศรีสะเกษ ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการควบคุมโรค Covid-19 จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการในการดำเนินการดังนี้
  1.บริเวณทางเข้าตลาดนัด ให้บุคคลจากลงรถ ต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าประตูและมีบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับยานพาหนะและพ่นยาฆ่าเชื้อรถยนต์บรรทุกสัตว์ด้วยเครื่องพ่นแรงดันสูง
  2.การผ่านประตูเข้าตลาดนัด มีจุดล้างมือ ด้วยแอลกอฮอล์
  3.จุดติดต่อซื้อขาย มีฉากกั้น เว้นระยะห่าง และ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้จำนวน 3 จุด
  4.ทุกคนที่เข้ามาในบริเวณตลาดนัด ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดจนร้านอาหารในบริเวณตลาดนัด จัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่าง และห้ามจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
พร้อมทั้งประกาศประชาสัมพันธ์ ผ่านเครื่องขยายเสียง แจ้งมาตรการต่างๆ ให้ผู้เข้ามาติดต่อซื้อขายในตลาดนัด โค-กระบือ ได้รับทราบ ตลอดเวลา.

         

IMG E6294                        

10 เมษายน 2563 น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 มอบนโยบายและแนวทางในการควบคุม ป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(AHS) ที่พบการระบาดในพื้นที่อำเภอปากช่อง ให้กับกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง เจ้าหน้าที่หน่วย HHU ที่ต้องลงปฏิบัติหน้าที่ทั้งการสอบสวนโรค การให้คำแนะนำ การควบคุมป้องกันโรค ให้โรคสงบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งได้เข้าติดตามการสอบสวนโรคในพื้นที่อำเภอปากช่องด้วย

         

IMG 7408                        

นายลิขิต  อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-map) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2563 โดยได้มีการติดตามการดำเนินงานโดยใช้แบบติดตามประเมินเกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมและแบบประเมินผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2563 ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดในพื้นที่

         

IMG E6318

แถลงสถานการณ์ความก้าวหน้ามาตรการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness : ASH) โดย น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์
https://www.youtube.com/watch?v=Yy_ymsctXjc