IMG 1718                         

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3  ร่วมกับนายวชิระ เสือบัว ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครราชสีมา และนายสมเกียรติ์ สุขสิงห์ ปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย ได้ออกมาตรวจสอบติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับโรงครัวพระราชทาน ประกอบด้วย ไข่ไก่ จำนวน 70 แผง เนื้อไก่สด จำนวน 100 กิโลกรัม เครื่องในไก่ จำนวน 30 กิโลกรัม พร้อมกับได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย บ้านนาแค ตำบลเมืองปัก โดยมอบข้าวกล่องน้ำดื่ม จำนวน 200 กล่อง และเข้าไปมอบหญ้าแห้งให้กับเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 10 ฟ่อน สร้างความดีใจให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย และเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์

  

         

IMG E2386                         

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วย น.สพ.สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย , นายกังวาน จึงธีรพาณิช นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ , นายดิถี ประเสริฐสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ , นายอนุรักษ์ ตระการรังสี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวภาวนา ทศพิทักษ์กุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประชุมติดตามการใช้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ลดความสูญเสียของโรคปากและเท้าเปื่อยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ

  

         

IMG 1389                         

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมการประชาคมการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ กรณีพบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า (รายงานเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2563) ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชาคม ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ปศุสัตว์และประชาชนในพื้นที่ โดยมีประเด็นการประชาคมเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่
     1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง
     2. การเลี้ยงสัตว์ อยาางถูกต้องปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะประเด็นการเลี้ยงที่ให้ความสำคัญในการจับสัตว์ฉีดวัคซีนให้ได้
     3. การแจ้งเตือน กรณีพบสัตว์สงสัยเกิดโรคในพื้นที่ การแจ้งโรค
     4. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ค้นหาผู้สัมผัสถูกกัด และช่องทางการรายงาน
     หลังการประชาคมได้มีการกำหนดแนวทางการจัดการที่เป็นที่เข้าใจและพร้อมปฏิบัติจากชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป


   

         

IMG 2479                         

สรุปการปฏิบัติงานของหน่วย HHU ปากช่อง สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม ถึง 11 พฤศจิกายน 2563งานบริการสุขภาพ
- งานอายุรกรรม และศัลยกรรม ชนิดสัตว์: โคนม แพะ แกะ และสุนัข
- งานตรวจสุขภาพทดสอบโรค และทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคนม
- สอบสวน เก็บตัวอย่าง และรักษา ฟาร์มโคนม เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยงานประชุมติดตามงาน และหารือในประเด็นความร่วมมือของการปฏิบัติงาน
- ประชุมติดตามงาน HHU ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
- หารือร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ด่านกักกันสัตว์ นครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์โคนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สุกร
- แนะนำการจัดการสุขภาพสัตว์ และหารือในประเด็นความร่วมมือกับ ทัณฑสถานเกษตรกรรม เขาพริก กรมราชทัณฑ์
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์โคนม ปากช่อง เพื่อวางแผนฟื้นฟูกิจกรรมโคทดแทนของสหกรณ์
- เยี่ยมศูนย์รับน้ำนมดิบในพื้นที่ อ.ปากช่อง เพื่อติดตามการกระจายวัคซีน และแนะนำการสร้างระบบการดูแลสุขภาพโคนมให้กับสมาชิกของศูนย์รับนมกิจกรรมอื่นๆ
- กิจกรรมเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
- ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้น จ.นครราชสีมา

  

         

S 12198021                         

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 ออกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ตำบลหนองสาหร่าย และตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยได้มอบหญ้าแห้ง และเวชภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพสัตว์หลังจากน้ำลด พร้อมทั้งให้กำลังใจ กับผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กระบือ และแพะ สร้างความดีใจให้กับเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์ที่ดูแลเกษตรกรด้วยดีเสมอมา การดำเนินการต่อเนื่องจะเป็นมาตรการฟื้นฟูเกษตรกรหลังประสบภัยต่อไป พร้อมทั้งได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ที่ได้จัดทำเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดตั้งโรงประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยได้มอบเงินเพื่อสมทบค่าอาหาร ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย พร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้วย