IMG 5676

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต3 ได้ออกติดตามประเมินผลกิจกรรม 5 ส ปี2563 หน่วยงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต3  ได้แก่ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์,ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ซึ่งทุกหน่วยงานในความสำคัญและร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานตามมาตรฐานการจัดพื้นที่กรมปศุสัตว์เป็นอย่างดี