รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ปีงบประมาณ 2557

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2556

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2556

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2556

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2557

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2557

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2557

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2557

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557