รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ปีงบประมาณ 2559

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559

   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559