ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ รวมทั้งสิ้น 13 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

                   - ประกาศประกวดราคา

                   - เอกสารประกวดราคา

                   - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                 

                                           ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567