ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 31 รายการ รวมทั้งสิ้น 40 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

                   - ประกาศประกวดราคา

                   - เอกสารประกวดราคา

                   - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                 

                                           ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566