ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านพักสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ถนนสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- ประกาศประกวดราคาฯ

- เอกสารประกวดราคาฯ ที่ e-1/2566

- บัญชีรายการประมาณการ (ปร.4), สรุปประมาณการค่าใช้จ่าย (ปร.5 ก) และ สรุปผลการประมาณราคา ปร.6

- ร่างขอบเขตงาน (TOR)

                                   

                                                 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565