ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                   

                   

 

 

                                 

                                                  ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565