IMG E3593                         

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 3 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดย สพ.ญ.ปัณณรัตน์ สวัสดิ์ สพ.ญ.เข็มชมพู อธิกัญญ์ภัค และ นางสาวลัดดาวรรณ นิลมาศ เข้าตรวจประเมินสมรรถนะและตรวจติดตามภายในคณะผู้ตรวจประ เมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด ผลการตรวจติดตามคณะผู้ตรวจประเมิน จำนวนทั้งหมด 6 คน และผู้ตรวจประเมินฝึกหัด 4 คน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด