S 12198021                         

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 ออกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ตำบลหนองสาหร่าย และตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยได้มอบหญ้าแห้ง และเวชภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพสัตว์หลังจากน้ำลด พร้อมทั้งให้กำลังใจ กับผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กระบือ และแพะ สร้างความดีใจให้กับเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์ที่ดูแลเกษตรกรด้วยดีเสมอมา การดำเนินการต่อเนื่องจะเป็นมาตรการฟื้นฟูเกษตรกรหลังประสบภัยต่อไป พร้อมทั้งได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ที่ได้จัดทำเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดตั้งโรงประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยได้มอบเงินเพื่อสมทบค่าอาหาร ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย พร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้วย