IMG 5590

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  จัดประชุมจัดทำยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีผู้เข้าประชุมจาก 36 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 55 คน ในการประชุมมีการนำเสนอความก้าวหน้ายุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ-แกะ สัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง) และโคนม