IMG 5365

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 ประธานคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ออกติดตามประเมินผลกิจกรรม 5 ส ปี พ.ศ.2563 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ด่านกักกันสัตว์ยโสธร และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง