17030

 น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องลุมพินีแกรนด์  สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนาย ทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหารและที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้นำเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 110 คน