IMG 27

นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา "สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และการประกันสังคม" ภายใต้ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิทยากรผู้บรรยาย หัวข้อ "ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้แก่ นายบุญเลิศ  นามบัณฑิต ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง และ หัวข้อ " ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม" ได้แก่ คุณจีราวรรณ รินทะรึก ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะ จากหน่วยงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยมีบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา