Smart Farmer ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564

 

                                  อันดับที่ 1  นางสาววรสิตา  จรดล  จังหวัดชัยภูมิ

Smart Farmer ดเดน อนดบ 11

Smart Farmer ดเดน อนดบ 12

 

                                  อันดับที่ 2 นางจิรภัค  ขำเอนก จังหวัดบุรีรัมย์

 

Smart Farmer ดเดน อนดบ 2


                                  อันที่ 3 นายสุนทร  ทองแสน จังหวัดอุบลราชธาานี

 Smart Farmer ดเดน อนดบ 31

Smart Farmer ดเดน อนดบ 32

Smart Farmer ดเดน อนดบ 33

Smart Farmer ดเดน อนดบ 34

 

Smart Farmer ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

1. จังหวัดชัยภูมิ

2. จังหวัดนครราชสีมา

3. จังหวัดบุรีรัมย์

4. จังหวัดยโสธร

5. จังหวัดศรีสะเกษ

6. จังหวัดสุรินทร์

7. จังหวัดอำนาจเจริญ

8. จังหวัดอุบลราชธานี