ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานภาครัฐ

ชองทางการตอบแบบ EIT ภายนอก

 

  บุคลากรหน่วยงานของภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ชองทางการตอบแบบ IIT ภาย.น