ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

     

  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อแลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

     

 

                                                            

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  20 ตุลาคม พ.ศ. 2564