ประกาศรบสมครงานพนกงานจางเหมา1                                                                      ประกาศรบสมครงานพนกงานจางเหมา2

          ประกาศรบสมครงานพนกงานจางเหมา3

                                                                 ประกาศรบสมครงานพนกงานจางเหมา4

    ประกาศรบสมครงานพนกงานจางเหมา5