ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

                 

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  4  ธันวาคม พ.ศ. 2563