ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

     เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

1. ประกาศประกวดราคา

2. คุณลักษณะเฉพาะ

3. เอกสารประกวดราคา

4. เอกสารแนบประกาศ

                   

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  17 มิถุนายน  พ.ศ. 2562