ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 นครราชสีมา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562