ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

      เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562

 

                                                             ประกาศ ณ 12 มิถุนายน 2562