ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 22 รายการ รวม 26 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                     

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563