ประกาศกรมปศุสัตว์

ที่ ขต60/2563

เรื่อง ขายทอดตลาด

                       - ประกาศ ที่ ขต 60/2563

                       - รายงานรายการพัสดุชำรุด

                       - ภาพที่ 1

                       - ภาพที่ 2

                       - ภาพที่ 3

                       - ภาพที่ 4                                  

                                                          ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563