ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                     

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563