ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

รื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 33 รายการ รวมทั้งสิ้น 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    1) ประกาศประกวดราคา 36 รายการ

                    2) เอกสารประกวดราคา

                    3) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  17 ธันวาคม  พ.ศ. 2562