ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ 1 มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

              

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  30 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562