ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

รื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    1) ประกาศประกวดราคาฯ

                    2) บัญชีราคามมาตรฐานครุภัณฑ์

                    3) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                                                                         ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563