82968                         

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองผลงานระดับเขต โครงการ Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2563 โดยประธาน ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ คณะทำงาน นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นายพิจารณ์ บุตราช ผู้แทน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 และนายสัตวแพทย์เทอดศักดิ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมพิจารณาผลงานการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด   จำนวน 10 แห่ง แบ่งเป็นระดับเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ระดับ อบต. จำนวน 6 แห่ง และคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับเขตส่งคัดเลือกในระดับประเทศ ทั้งนี้ คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองผลงานระดับเขตจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในลำดับต่อไป