IMG 0010                         

วันที่ 24-27 สิงหาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 , หน่วยHHUโนนสุวรรณ และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมาจัดกิจกรรม Dairy Field Day เพื่อเข้าแก้ไขปัญหาในฟาร์มและให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด จ.บุรีรัมย์ และวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้ติดตามผลดำเนินการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมปะคำจำกัด และผลการดำเนินการผลิตอาหารTMRของศวอ.บุรีรัมย์ ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น