IMG 7408                        

นายลิขิต  อุปมา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-map) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2563 โดยได้มีการติดตามการดำเนินงานโดยใช้แบบติดตามประเมินเกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมและแบบประเมินผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2563 ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดในพื้นที่