65777                        

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จำนวน 24 คน โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2 ปี 2563 หลักสูตร “การเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ และการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน” ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา