กาลครงหนงฟารม   

กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม

 

- ได้รับการคัดเลือกเป็นฟาร์มสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

- ได้รางวัลรองชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ- รางวัลรองชนะเลิศการประกวด IDEA MAKER

- รางวัลชนะเลิศ 4.0 โครงการเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560

- รางวัลสุดยอด START UP ครั้งที่ 2 ปี 2561 จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)                                                                                                                          

- ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงโคนม

- ฟาร์มได้เข้าร่วมโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ประจำปี 2563