ลงบอล   

ฟาร์มลุงบอล

ได้รับคัดเลือกให้เป็นฟาร์มพัฒนาโคนม(Key​ Farm)​ ของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี​และเป็นต้นแบบการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรในพื้นที่