แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2567 รอบที่ 1

ตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2567

- แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)

- แบบฟอร์ม IDP 1-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                   

เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน

- รายงานการประชุม

- บันทึกข้อความ