แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2565 รอบที่ 2

ตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2565

- แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

 เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน                                                                                         

* คะแนนระดับที่ 1

* คะแนนระดับที่ 2

* คะแนนระดับที่ 3

    --> คู่มือการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน(ฉบับแก้ไขครั้งที่5)

    --> คลิปวิดีโอสอนงาน เรื่อง "การเก็บและการส่งตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ"

* คะแนนระดับที่ 4

* คะแนนระดับที่ 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------