แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2564 รอบที่ 1

ตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2564

- แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล และสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน                                                                                         

* คะแนนระดับที่ 1

* คะแนนระดับที่ 2

* คะแนนระดับที่ 3

* คะแนนระดับที่ 4

* คะแนนระดับที่ 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------