แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2562 รอบที่ 2

ตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2562

แบบฟอร์มรายงานแผน-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (ตามแบบฟอร์ม IDP : A) สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (แบบฟอร์ม IDP : B)

เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน                                                                                         

คะแนนระดับที่ 1

คะแนนระดับที่ 2

คะแนนระดับที่ 3

คะแนนระดับที่ 4

           - หนังสือติดตามและประเมินผล หลังการพัฒนา และติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

           - แบบติดตามและประเมินผล หลังการพัฒนา (ข้าราชการ)

           - แบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ)

           - แบบติดตามและประเมินผล หลังการพัฒนา (พนักงานราชการ)

           - แบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (พนักงานราชการ)

 ะแนนระดับที่ 5

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------